Strijkwinkel en poetsdienst
met tal van voordelen!

051/58 48 01

Algemene voorwaarden

 

Naam: Cosman
Voornaam: Virginie
Adres: Statiestraat 128 - 8810 Lichtervelde
E-mailadres: info@poetsdienst-picobello.be
Telefoonnummer: 051/58.48.01
Btw-nummer: BE0507.652.171


I. Modaliteiten voor online aankopen

Artikel 1 – Voorwerp en toepassingsgebied

1.1. De huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van
partijen in het kader van verkoop van producten via de Internetsite
www.poetsdienst-picobello.be, beschikbaar op het adres Ketelbuiserstraat 170A, 8810
Lichtervelde. De huidige Algemene Voorwaarden beheren enkel de verkoop van
producten die voorgesteld worden op de Site.

1.2. De Algemene Voorwaarden worden afgesloten tussen, enerzijds, de
vennootschap/natuurlijke persoon Cosman Virginie (BTW BE0507.652.171), met
maatschappelijke zetel te Printaniastraat 27, 8650 Houthulst, België, hierna genoemd
de “Verkoper”, en anderzijds, de persoon die de Site wenst te raadplegen en er een
aankoop wenst uit te voeren, hierna genoemd de “Klant”. De Klant en de Verkoper
worden hierna samen de “Partijen” genoemd. De Partijen komen overeen dat hun
relaties exclusief beheerst worden door onderhavige Algemene Voorwaarden,
behoudens andersluidende overeenkomst.

1.3. Elke bestelling van een Product of dienst dat wordt aangeboden op de Site,
veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de
Klant van onderhavige Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding
evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening vanwege
de Klant. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen die in België van kracht zijn inzake
elektronische handtekeningen, kan de Verkoper de bestelling van de Klant via de
aangeboden modaliteiten (zie artikel 2.3) beschouwen als een elektronische
handtekening met dezelfde waarde als een geschreven handtekening, met de daaruit
vloeiende contractuele gevolgen.

1.4. De Klant die een Product op de Site bestelt, moet over de volledige
rechtsbevoegdheid beschikken.

1.5. De Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en
stelt de nieuwe versie ter beschikking van de Gebruikers via de Site.

Artikel 2 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De onderneming Pico Bello benadrukt haar engagement om het vertrouwen dat u in
haar heeft gesteld, zorgvuldig te respecteren en daartoe de wettelijke verplichtingen
inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer toe te passen. Daarom
beschikt u als Klant over een recht op toegang, wijziging, verbetering en verwijdering
van de gegevens die op u betrekking hebben, recht dat u kunt uitoefenen door contact
met ons op te nemen, per brief op het adres Ketelbuiserstraat 170A, 8810 Lichtervelde,
via e-mail op het adres info@poetsdienst-picobello.be of telefonisch op het nummer
051/58.48.01

Artikel 3 – Modaliteiten voor online aankopen

3.1. Aankoopprijs van het Product of van de dienst
De prijs van elk Product of elke dienst die op de Site wordt verkocht, wordt
weergegeven in Euro, btw inbegrepen. Deze prijs is exclusief leveringskosten, die ten
laste zijn van de Klant. De Producten zullen worden gefactureerd op grond van de van
kracht zijnde prijs op het moment van de bevestiging van de bestelling, zelfs als de
Verkoper zijn prijzen na de verkoop wijzigt.

3.2. Leveringskosten
Bij de Bestelling verbindt de Klant zich ertoe, bovenop de Aankoopprijs van de bestelde
producten, de leveringskosten te betalen. De kosten zullen worden gefactureerd op
grond van de van kracht zijnde tarieven op het moment van de bevestiging van de
bestelling, zelfs als deze kosten na aankoop zouden worden gewijzigd. Deze kosten
worden niet terugbetaald aan de Klant indien hij zijn Bestelling terugzendt krachtens
zijn herroepingsrecht of de wettelijke garanties zoals bepaald in artikel 6, respectievelijk
artikel 7 van onderhavige Algemene Voorwaarden.

3.3. Om een bestelling uit te voeren dient de Klant het bestelformulier dat hem op de Site
ter beschikking wordt gesteld in te vullen, een e-mail te sturen naar het adres
info@poetsdienst-picobello.be of zijn bestelling telefonisch uit te voeren; via deze
wegen zal hij ook de inlichtingen moeten verstrekken die noodzakelijk zijn voor de
transactie. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het
doorgeven van foutieve informatie.
Door het plaatsen van zijn bestelling aanvaardt de Klant de integraliteit van onderhavige
Algemene Voorwaarden en verbindt hij zich ertoe de integraliteit van het totaal
verschuldigde bedrag te betalen.

3.4. De door de Verkoper opgeslagen gegevens maken het bewijs uit van de contractuele
relaties ontstaan tussen de Partijen.

3.5. De Verkoper behoudt zich het recht voor elke bestelling of elke levering te
annuleren in geval van bestaand geschil met de Klant, niet-betaling van het totale bedrag
of van een gedeelte ervan bij een vorige bestelling of weigering vanwege de
bankinstellingen om de betaling met kredietkaart toe te laten. In dat geval kan de
aansprakelijkheid van de Verkoper niet in het gedrang komen.

3.6. De Klant kan zijn bestelling annuleren zolang deze niet werd verstuurd. De
bestelling zal dan onmiddellijk worden geannuleerd, evenals het betalingsverzoek
indien de betaling nog niet werd uitgevoerd. Indien de Verkoper de betaling reeds heeft
ontvangen, zal aan de Klant de integrale Aankoopprijs worden terugbetaald. Na de
levering van de gekochte producten, kan de Klant de bestelling niet meer annuleren,
maar zal hij zijn herroepingsrecht kunnen uitoefenen (zie artikel 6).

Artikel 4 – Betalingsmodaliteiten

4.1. Voor de betaling van de Aankopen heeft de Klant de keuze uit verschillende
betalingswijzen:

  • cash betalen bij afhaling in Lichtervelde
  • met Bancontact
  • vooraf overschrijving

4.2. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na verificatie met de
uitgevende bankinstelling. Indien de betaling wordt bevestigd, zal de afschrijving
plaatsvinden volgens de modaliteiten overeengekomen met de bankinstelling die de
kaart heeft uitgegeven. Het (de) Product(en) blijven eigendom van de Verkoper zolang
de volledige betaling door de Verkoper niet is ontvangen.

4. 3. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de Verkoper kan niet in het gedrang komen voor ongemakken
of schade inherent aan het gebruik van het Internetwerk (o.a. informaticavirus).

Artikel 5 – Verzending en leveringstijden

5.1. De levering van het/de Product(en) die het voorwerp uitmaken van de transactie,
wordt uitgevoerd door de Verkoper, overal in België. De Verkoper zal zich naar beste
vermogen inspannen opdat de Bestelling naar het door de Klant opgegeven adres wordt
verstuurd binnen enkele dagen na de bevestiging van de Bestelling. De bezorger zal zich
op het door de Klant opgegeven adres aanbieden tussen 8u en 18u, tijdens werkdagen,
en zal het pakje aan de geadresseerde of aan elke andere persoon die aanwezig is op het
opgegeven adres, overhandigen. In geval van afwezigheid zal een bericht worden achtergelaten in de postbus met informatie over de te volgen procedure. Het is dan aan de Klant om zijn pakje af te halen of de bezorger te contacteren om een nieuwe leveringsmodus van het pakje overeen te komen. Indien de Klant geen nieuwe levering regelt binnen een termijn van 2 weken na de eerste aankomst van de Bestelling, of indien hij afwezig is bij deze nieuwe levering, zal de Bestelling automatisch worden teruggezonden naar de Verkoper. In dat geval kunnen eventueel bijkomende leveringskosten van de Klant worden geëist.

5.2. Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het Product door de Klant in ontvangst is genomen, met automatische risico-overdracht naar laatstgenoemde. Het ontvangstbewijs wordt door de bezorger opgemaakt.

5.3. Bij de ontvangst van zijn pakje dient de Klant de kwaliteit van zijn aankoop te controleren en heeft hij het recht eventuele klachten te formuleren krachtens zijn herroepingsrecht of de wettelijke garanties, zoals bepaald in artikel 6, respectievelijk artikel 7 van onderhavige Algemene Voorwaarden. Hij mag het pakje ook weigeren indien duidelijk is dat het werd geopend of indien het klaarblijkelijke sporen van beschadiging vertoont, te wijten aan nalatigheid tijdens de levering. In dit tweede geval moeten de klachten worden meegedeeld aan de verkoper binnen drie werkdagen na levering van het pakje.

Artikel 6 – Herroepingsrecht en retourmodaliteiten

6.1. Indien een van de op de Site aangekochte artikelen niet voldoet aan de verwachtingen van de Klant, beschikt hij over een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag volgend op de dag van levering, om af te zien van zijn aankoop en om de verkoper hiervan in kennis stellen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, overeenkomstig de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op onderhavige Algemene Voorwaarden. Te tellen vanaf het door de Klant uitgedrukte voornemen om heel of een deel van zijn Bestelling terug te sturen, beschikt hij over een termijn van 10 kalenderdagen om de Producten terug te zenden naar de Verkoper. Bij niet-naleving van deze termijn, zal de Klant ontzet zijn van zijn herroepingsrecht en zal zijn bestelling als definitief worden beschouwd.

6.2. De retour aan de Verkoper zal geschieden naar het volgende adres:Ketelbuiserstraat 170A – 8810 Lichtervelde. De Klant mag de leveringswijze kiezen, maar moet weten dat de kosten en risico’s verbonden aan de retourverzending van het pakje te zijnen laste vallen, en dat hij het bewijs van verzending moet bijhouden.

6.3. In het geval de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, verbindt de Verkoper zich ertoe, na controle van de geretourneerde artikelen (zie artikel 6.5.), de Aankoopprijs aan de Klant terug te storten ten laatste binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf ontvangst door de Verkoper van het teruggestuurd pakje, leveringskosten niet inbegrepen.

6.4. Modaliteiten van terugbetaling
Indien de Klant zijn bestelling betaald heeft per kredietkaart, zal een krediet worden uitgevoerd op de door de Klant gebruikte kredietkaart ter waarde van de Aankoopprijs van de teruggezonden artikelen. De terugbetaling aan de Klant gebeurt volgens de modaliteiten overeengekomen met de bank die de kaart uitgeeft. Indien de Klant via een andere betalingswijze betaald heeft, zal de terugbetaling via overschrijving worden uitgevoerd op het aan de Verkoper verstrekte rekeningnummer. De Verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval van ongeldige terugbetaling veroorzaakt door een onjuiste vermelding van het rekeningnummer door de Klant.

6.5. De Klant zal dit herroepingsrecht niet kunnen uitoefenen indien de geleverde Producten duidelijk werden gebruikt, vervuild, en/of beschadigd of indien er stukken aan ontbreken. Het (de) Product(en) moeten worden teruggestuurd in hun oorspronkelijke verpakking, met alle bijhorende documenten en accessoires. Indien de teruggezonden artikelen om bovenvermelde redenen niet worden aanvaard, zal de Klant ze zonder terugbetaling moeten terugnemen.


Artikel 7 – Wettelijke garantie


7.1. Voor zover de Klant de hoedanigheid van consument heeft en voor zover het betreffende product een consumptiegoed is, geniet de Klant van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming van de geleverde producten, in overeenstemming met de Belgische wetgeving van kracht en gedurende een termijn van twee jaar vanaf de levering. Elk gebrek dat binnen een termijn van 6 maanden na levering wordt vastgesteld, zal als oorspronkelijk gebrek worden beschouwd. Na deze termijn van 6 maanden mag de Verkoper, indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, het feit betwisten dat het gebrek aan overeenstemming reeds bij de levering van het product aanwezig was. Indien wordt voldaan aan de garantievoorwaarden, mag de Klant de vervanging van het betreffende artikel, zonder extra kosten, binnen een redelijke termijn en naargelang de beschikbaarheid van vergelijkbare artikelen, of de terugbetaling van de Aankoopprijs, eisen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de omwisseling of de terugbetaling van het artikel onder garantie te weigeren, indien zou blijken dat het artikel niet volgens de gebruiksaanwijzing is gebruikt of in het geval van wangebruik door de Klant.

7.2. In tegenstelling tot het herroepingsrecht (zie artikel 6), zal de Verkoper aan de Klant de retourkosten van het artikel voor hetwelke laatstgenoemde beroep heeft gedaan op de wettelijke garantie, terugbetalen, voor zover de retourzending wordt uitgevoerd door de bezorger gekozen door de Verkoper en het artikel het voorwerp kan uitmaken van een omwisseling of terugbetaling (zie artikel 7.1). In het geval van omwisseling zal de levering eveneens ten laste vallen van de Verkoper.


Artikel 8 – Geschillen


8.1. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. Elk geschil waarvoor geen minnelijke schikking kon worden gevonden, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement
Brugge.
8.2. De uitwisselingen tussen beide Partijen, bewaard door de Verkoper, zullen worden beschouwd als bewijzen die in overweging kunnen worden genomen.
8.3. Onderhavige Algemene Voorwaarden vormen een contractueel geheel tussen beide Partijen. Wij streven ernaar deze te actualiseren in overeenstemming met de Belgische juridische wijzigingen die een impact op deze voorwaarden zouden kunnen hebben. Toch kan het gebeuren dat één of meer artikelen uit hoofde van een wet, een regel of bij definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, ongeldig worden verklaard. In dit geval blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.

Back to Top